Bij een hypotheekaanvraag vraagt de hypotheekinstelling vaak om een groot aantal bescheiden. Het hangt van de instelling, de aanvraag en uw omstandigheden af welke documenten van toepassing zijn. Wij hebben in deze lijst een groot aantal hypotheekbescheiden weergegeven. Om misverstanden en vertragingen bij het hypotheek aanvragen te voorkomen, treft u onderstaand een uitleg aan hoe deze bescheiden aangeleverd dienen te worden.

Legitimatiebewijs:

 • Geldig paspoort of een geldige Europese identiteitskaart.
 • Let op de geldigheidsdatum (minimaal geldig tot na de passeerdatum, vaak 6 maanden extra).
 • Bij een identiteitskaart dient u een kopie te maken van de voor en achterzijde. Bij een paspoort volstaat een kopie van de voorzijde.
 • Indien u geen EU ingezetene bent, dient u een kopie van de verblijfsvergunning aan te leveren.

Salarisstrook:

 • Kopie van de meest recente salarisstrook
 • Indien het salaris op de werkgeversverklaring afwijkt van het salaris op de salarisstrook, dient u een schriftelijke verklaring aan te leveren met de reden(en). Indien u ouder bent dan 55, dient u tevens een kopie van de meest recente pensioenopgaaf aan te leveren.
 • Indien uw pensioen uit meerdere delen bestaat, dient u alle pensioenopgaven aan te leveren

Bankafschrift:

 • Kopie van het meest recente bank/giroafschrift waarop de bijschrijving van het salaris vermeld staat
 • Een uitdraai van een Girotel/internet bankieren is niet voldoende.

Werkgeversverklaring:

 • Deze invulinstructie luistert heel nauw! Hierbij wordt uitgegaan van de NHG werkgeversverklaring
 • Een groot aantal hypotheekverstrekkers accepteert alleen deze werkgeversverklaring!
 • De werkgeversverklaring dient in euro’s te worden ingevuld.
 • Deze verklaring dient door slechts 1 persoon met pen in te worden ingevuld en voorts dient dit te geschieden met een en dezelfde pen.
 • Correctie stift en/of vloeistof maakt dit officiële document voor banken ongeldig
 • Let er op dat u alle vragen beantwoord en/of de daarvoor geschikte vakjes aankruist.
 • De datum indiensttreding dient in overeenstemming te zijn met de Salarisstroken:

Let er s.v.p. op dat indien de intentie aanwezig is om het contract voor bepaalde tijd over te laten gaan in een contract voor onbepaalde tijd, dat hier een extra handtekening en een extra bedrijfsstempel voor geplaatst dient te worden.

Onderdeel inkomen van de werkgeversverklaring. Hierbij gaan we uit van de werkgeversverklaring model 2008. Per genummerd inkomensonderdeel gaan wij hier op in:

 1. Het totaal van bruto basissalaris x het aantal betaalperioden dient doorgerekend volledig in overeenstemming te zijn met het op de salarisstroken vermelde. (indien er een verschil is verzoeken wij u dit separaat op uw briefpapier toe te lichten)
 2. Het daadwerkelijk uitgekeerde bedrag aan vakantietoeslag.
 3. Uitsluitend de in de arbeidsovereenkomst vastgelegde onvoorwaardelijke onregelmatigheidstoeslagen.
 4. Alleen de vaste onvoorwaardelijke 13e maand dient opgegeven te worden.
 5. Bij dit punt verzoeken wij u de laatste 12 maanden van de provisie separaat op uw briefpapier op te geven.
 6. Dit slechts opgeven indien het hier een vaste eindejaarsuitkering die onvoorwaardelijk is (niet zijnde tantième) betreft.
 7. Gaarne opgave te doen van het overwerk van de laatste 12 maanden, eventueel separaat op uw briefpapier.
 8. Dit gedeelte kan onder andere gebruikt worden voor nog niet genoemde maar wel uitgekeerde vaste onvoorwaardelijke inkomensbestanddelen. (b.v. omzetpremie, filiaalpremie, prestatietoeslag (indien in arbeidscontract / CAO opgenomen)).

Overige aandachtspunten:

 • Deelname aan PC-prive of dergelijke projecten gelieve op te geven als verstrekte onderhandse lening.
 • De werkgeversverklaring dient te allen tijde volledig ondertekend te worden en gelieve dit officiële stuk te voorzien van een firmastempel. Indien deze niet voorhanden is verzoeken wij u dit op briefpapier van de werkgever te bevestigen.
 • VEB en ZKO toeslag zijn voor de geldverstrekker geen vast inkomen maar een onkostenvergoeding. Gelieve deze niet onder het inkomen te vermelden.

Taxatierapport:

 • Het rapport mag maximaal 6 maanden oud zijn.
 • Het rapport dient een origineel taxatierapport te zijn, geen kopie
 • De taxatie dient gedaan te zijn door een onafhankelijk (liefst NVM) taxateur
 • De taxateur dient een handtekening te plaatsen bij de taxatiewaarden

Koopovereenkomst/eigendomsbewijs:

 • Kopie van de, door alle partijen, ondertekende (voorlopige) koopovereenkomst c.q. het eigendomsbewijs.

Kopie opstalverzekering:

 • Bewijs dat de woning verzekerd is tegen brand etc.
 • Deze hoeft vaak pas bij passeren aangetoond te worden

Opgave van de lopende financiële verplichting(en):

Alimentatie

Indien u ooit gescheiden bent geweest, dienen bovendien kopieën aangeleverd te worden van het echtscheidingsconvenant, de uitspraak van de rechtbank, de inschrijving in het echtscheidingsregister en een kopie inschrijving burgerlijke stand.

Doorlopende Kredieten:

 • Persoonlijke leningen
 • Creditcards
 • Limieten op betaalrekeningen
 • (aandelen) Lease overeenkomsten (dus ook Legio Lease!)

Het is van belang alle financiële verplichtingen vooraf met ons te bespreken zodat wij kunnen inschatten hoe de hypotheekverstrekker er mee om zal gaan. Houdt aub rekening met het feit dat de hypotheekverstrekker kan eisen dat u bepaalde schulden aflost of (grote) limieten van betaalrekeningen verwijdert!

Indien u zelfstandige/ondernemer bent gelden de volgende extra bescheiden:

 • Cijfers over de laatste 3 jaar
 • Kopie van de jaarrekeningen van de laatste 3 jaar
 • Uittreksel KvK
 • Recente kopie van het uittreksel
 • Laatste aangifte IB/VB
 • Kopie van de laatste aangifte van de belastingaangifte Inkomsten Belasting en Vermogens Belasting
 • Soms wordt aangifte IB/VB van de laatste 3 jaar gevraagd

 

Indien u een uitkering heeft gelden de volgende extra bescheiden:

 • WW-uitkering
 • Kopie uitkeringsbeschikking
 • Kopie van het meest recente bank/giro afschrift met de bijschrijving van de uitkering geen Girotel/internetbankieren uitdraai!
 • WAO/WIA uitkering
 • Kopie uitkeringsbeschikking
 • Kopie van het meest recente bank/giro afschrift met de bijschrijving van de uitkering
 • geen Girotel/internetbankieren uitdraai!

Indien het een oversluiting van een bestaande hypotheek betreft gelden de volgende extra bescheiden:

 • Saldo opgave huidige hypotheek
 • Recente jaaropgave van de lopende hypotheek
 • Levensverzekering
 • Kopie van de polis.
 • Deze dient alleen aangeleverd te worden indien u uw huidige verzekering wilt koppelen aan de nieuwe hypotheek of indien u uw huidige verzekeringspolis wilt doorstorten in een nieuwe polis.

Indien er een overbrugging benodigd is (als u uw huidige woning nog niet verkocht heeft), gelden de volgende extra bescheiden:

 • Verkoopakte
 • Indien aanwezig. Anders een waardebepaling van de huidige woning uitgevoerd door een taxateur.
 • Saldo opgave huidige hypotheek
 • Recente jaaropgave van de lopende hypotheek

Zonder deze gegevens kunt u geen hypotheek aanvragen.